Trivsel og inklusion

Styrkede fællesskaber for ældre etniske minoriteter

Projektets formål er at forebygge ensomhed og styrke trivslen hos ældre medborgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Hvad går projektet ud på?

Der er i projektet fokus på at udvikle og styrke den eksisterende viden om behov og udfordringer hos ældre med flygtninge- eller indvandrerbaggrund med henblik på at styrke det metodiske afsæt for at opsøge, motivere og involvere dem i inkluderende fællesskaber. 

Den primære målgruppe for projektet er ældre borgere over 55 år med flygtninge- eller indvandrerbaggrund bosat i landets større og mellemstore byer. Overordnet for målgruppen gælder, at de oplever at være meget alene i deres dagligdag og har et begrænset netværk. Målgruppen kan have forskelligartede problemstillinger, som bidrager til, at de isolerer sig, eksempelvis sproglige udfordringer, lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og foreningsliv, helbredsudfordringer eller manglende kendskab til det danske system generelt. Der er tale om en heterogen gruppe med forskellige kulturelle baggrunde, sprog og oprindelseslande. 

Vi ved fra forskningen at ensomhed forringer livskvaliteten, og at det indvirker negativt på den mentale og fysiske sundhed. Fra et af de indledende interview i projektet med en ældre kvinde med pakistansk baggrund hører vi, hvordan hun oplever det at komme i et socialt fællesskab:

Vi er syge alle sammen på den ene eller anden måde. Men halvdelen af vores sygdom forsvinder når vi kommer her.

/  Ældre kvinde med pakistansk baggrund

Antallet af ældre med minoritetsetnisk baggrund, der deltager i aktiviteter og fællesskaber, både i regi af kommuner og via frivillige indsatser, er meget lavt. Det gælder de ordinære tilbud, som er etablerede for alle ældre, og det gælder tilbud målrettet ældre med minoritetsetnisk baggrund, hvor det oftest er de ressourcestærke ældre, der deltager.  Der er således et stadigt stigende behov for at støtte denne gruppe af ældre og bringe dem tættere på gode, meningsfulde fællesskaber.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ikke-vestlige indvandrere over 65 år forventes at stige fra ca. 29.500 i dag til mere end 132.000 i 2050. Samtidig ser vi, at området er præget af mangel på generel viden om problemstillingen. Derfor er der løbende i projektet fokus på at udvikle ny viden om behov og udfordringer hos ældre medborgere med etnisk minoritetsbaggrund, dels fra interviews foretaget med målgruppen, dels igennem vidensindsamling fra forskning og fagprofessionelle.

Den indhentede viden vil være udgangspunktet for at styrke metoderne til udvikling af frivillige fællesskaber, hvor ældre med minoritetsbaggrund indgår som medskabere af aktiviteterne. I projektperioden vil der sideløbende være fokus på, at frivillige i DRC Integration opnår ny viden om metoder til at opsøge, motivere og involvere ældre med etnisk minoritetsbaggrund i udvikling af frivillige fællesskaber. Arbejdet med de frivillige fællesskaber vil tage afsæt i et tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og der vil være fokus på udvikling af forskellige typer af frivillige fællesskaber, alt efter hvad der er meningsgivende i en lokal kontekst.

Projektet er støttet af Veluxfonden og projektperioden løber indtil videre frem til september 2023.

Rapport om minoritetsetniske ældres livsituation, ønsker og behov

Som en del af projektet har vi lavet et litteraturstudie og en interviewundersøgelse om og blandt minoritetsetniske ældre. Læs den her.

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov
Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

1 Fil(er)

Kontakt

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere af vores frivillige tilbud, kan du finde mere information om vores frivilligaktiviteter. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.

Siden handler om Trivsel Mental sundhed