Spring til indholdet
Integration
Kontakt
videnscenterforintegration.dk

Knap 80.000 kristne har ikke-vestlig baggrund

Mens der ofte sættes lighedstegn mellem muslimer og ikke-vestlige indvandrere/efterkommere i den offentlige debat, så er kun omkring halvdelen af personer med ikke-vestlig baggrund i Danmark muslimer. Denne undersøgelse kigger nærmere på den ikke-vestlige minoritet, der er kristne. Undersøgelsen tager kun udgangspunkt i voksne med ikke-vestlig baggrund.

Udgivet 02 aug 2020

Skrevet af Analysen er udarbejdet i samarbejde med lektor, ph.d., Brian Arly Jacobsen.

Analysen Kort

Analysen finder bl.a.

  • Kun ca. 3 pct. af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er medlem af folkekirken.
  • Ca. 20 pct. af ikke-vestlige indvandrere og 10 pct. af ikke-vestlige efterkommere identificerer sig som kristne. Det svarer i alt til ca. 80.000 personer.

Relativt få ikke-vestlige indvandrere er medlem af den danske folkekirke. Mens 85 pct. af etniske danskere er medlem af folkekirken, gælder det kun for 3 pct. af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Man kunne derfor foranlediges til at tro, at andelen af kristne, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er tilsvarende lav.

Der er ingen offentlige registreringer af danskeres religion. Men der er ad flere forskellige omgange spurgt ind til etniske danskere, indvandrere og efterkommeres religion. Seneste, og bedst tilgængelige, data stammer fra Als Researchs maskulinitetsundersøgelse. Af baggrundsdata fremgår respondenternes religiøse overbevisning og ud fra dette kan andelen af kristne med ikke-vestlig baggrund estimeres. Samme øvelse er lavet af religionsforsker Brian Arly Jacobsen om muslimer, hvor det fremgår, at knap halvdelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er muslimer, svarende til 4,4 pct. af den samlede befolkning. Øvrige analyser fra Brian Arly Jacobsen viser endvidere, at der i 2014 var flere kristne indvandrere end muslimer.

Undersøgelsen er opdelt på køn og (ikke-vestlige) indvandrere/efterkommere. Af denne fremgår det, at ca. 20 pct. af ikke-vestlige indvandrere er kristne, mens det samme er tilfældet for ca. 10 pct. af de ikke-vestlige efterkommere. At andelen af kristne ikke-vestlige efterkommere er lavere skyldes formentligt dels et generationsskifte og dels efterkommerdefinitionen, da der her ikke indgå børn af forældre, hvoraf den ene er etnisk dansk og den anden ikke-vestlig indvandrer. Der kan derudover optræde muslimer blandt børn af ikke-vestlige indvandrere, hvor den ene forælder er etnisk dansk, og de derfor jf. Danmarks Statistiks herkomstdefinition optræder som danske.

Da tallene er baseret på spørgeskemadata skal det understreges, at de er behæftet med en vis usikkerhed.

Sættes andelen af kristne i forhold til befolkningstallet, svarer det til, at der samlet set er knap 80.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der er kristne. Heraf fylder ikke-vestlige, kvindelige indvandrere markant mere end mænd. Dette er sandsynligvis et resultat af ægtefællesammenføring fra bl.a. Sydøstasien. Beregningen tager udgangspunkt i voksne, da dette også er målgruppen for maskulinitetsundersøgelsen.

Denne analyse er udarbejdet af Danmarks Videnscenter for Integration. DRC Integration gengiver analysen i sin oprindelige form og har ikke haft indflydelse på tema eller tekst. Er der spørgsmål til analysens indhold kan forfatteren og stifter af Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger kontaktes på [email protected].

<
04 aug 2020
Indvandrere på kontanthjælp modtager mindre aktivering
>
30 jul 2020
Syriske flygtninge er bagud på beskæftigelse
Læs mere om religion og tro