Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Evaluering viser positiv effekt af frivilliges støtte til congolesiske kvoteflygtninge: ”En følelse af at et andet menneske er der for én” 

Frivillige spillede en værdifuld rolle, da kommunerne modtog congolesiske FN-kvoteflygtninge sidste år. En ny evaluering peger på, at de frivillige havde en særlig betydning for congoleserne og kunne bidrage med noget andet end fagprofessionelle. Evalueringen konkluderer også, at flygtninges trivsel er forbedret i løbet af det første år, blandt andet som et resultat af den samlede indsats fra kommuner, frivillige og flygtninge selv. 

ALEXIS HUGUET / AFP

Udgivet 20 apr 2023

Skrevet af Helene Madsen

En ny evaluering sætter fokus på modtagelsen af de congolesiske kvoteflygtninge, der ankom til Danmark fra slut 2021 til 2022, og som blev tilknyttet en frivillig netværksfamilie eller en netværksperson gennem DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige indsatser.  

Evalueringen har undersøgt, hvordan relationen med de frivillige bidrog til FN-kvoteflygtningenes etablering af en ny hverdag i Danmark og til deres begyndende integrationsproces. Det konkluderes, at flere omstændigheder spillede en rolle i processen, men ikke mindst en tæt støtteindsats fra både kommunale ansatte og frivillige var vigtig for at sikre en god start i deres nye land, og at flygtningenes egen motivation, nysgerrighed og drive desuden var en betydningsfuld faktor. 

 

En særlig flygtningegruppe  

Congolesiske FN-kvoteflygtninge er en særlig flygtningegruppe, der kommer fra en meget anderledes tilværelse i flygtningelejre i Rwanda sammenlignet med den, de møder i Danmark. Den første tid her i landet var derfor præget af mange praktiske problemstillinger i forbindelse med at de skulle etablere et liv her. 

Flygtningene havde udfordringer med kulden, og de skulle fra bunden lære elementerne i en typisk dansk hverdag at kende som at bruge komfur, rindende vand og toilet, hvordan man handler, kører med offentlig transport og færdes sikkert på gaden.  

Der er kommunernes vurdering, at det derfor har været en særlig stor opgave at tage godt imod denne gruppe og sikre dem en god start. 

Hun har været der for vores familie. Bare det at [hun] er kommet og har været der for os, har været nok.

/   Congolesisk flygtning om sin frivillige netværksperson 

Følelsen af, at et andet menneske er der for én 

Hvor kommunerne i evalueringen tilkendegiver, at de selv varetog opgaven med at sikre den grundlæggende praktiske indsats, blev de frivillige netværkspersoner bragt ind i arbejdet for at bidrage med yderligere støtte – ikke bare i form af hjælp til hverdagens funktionelle udfordringer, men også i form af menneskelig omsorg, kulturforståelse, dialog og hygge.  

Som en kommune skriver i evalueringen: ”Generelt kan de frivillige bidrage med praktiske og sociale ting, men giver også en tryghed og en følelse af at høre til.” 

Flygtningene giver i evalueringen udtryk for, at de føler sig godt taget imod i Danmark, både af de kommunale medarbejdere og af de frivillige. De sætter stor pris på de kommunale medarbejderes hjælp og støtte. Men relationen til de frivillige er anderledes end den hjælp, de har fået via kommunen. De bruger ord som ”kærlighed” og ”forståelse”, når de skal sætte ord på den betydning, de frivillige har for dem. De giver udtryk for, at samværet med de frivillige giver dem en følelse af, at et andet menneske er der for dem. 

En kvinde fortæller om sin frivillige netværksperson: ”Jeg er meget taknemmelig for, at vi har fået [hende] til at hjælpe os. Hun er ligesom min mor lige nu. Hun er der altid for os. Hun kommer hjem og tager mine børn med på en lille tur og viser dem rundt. Det er, fordi hun har hjertet. Hun skal ikke. Hun gør det bare.” 

En anden fortæller, hvordan relationen til den frivillige har været givende for hele familien: ” [Hun] er et godt menneske, som har vist stor kærlighed til familien. Kommet og besøgt os og spurgt til min mor, hvis hun ikke har været i skole. [Hun] har været en opmuntring for familien. Hvis mor har været syg, har hun taget de yngre søskende ud. Hun har været der for vores familie. Bare det at [hun] er kommet og har været der for os, har været nok. 

Også de kommunale medarbejdere giver udtryk for, at de opfatter at relationen mellem frivillig og flygtningene anderledes end den professionelle. Som en medarbejder siger: [De frivillige] skaber tryghed og bidrager til at flygtningen kan ”lande” i en fuldstændig ny verden […] Så er deres hjælp alt fra helt lavpraktiske ting til socialt at drage omsorg for den nyankomne og indvie vedkommende i et fællesskab.” 

De frivillige gør en kæmpe indsats i forhold til at skabe oplevelser sammen med familien. De små bløde værdier. Hvad er en legeplads, kælketur. ---- 

/  Kommunalt ansat 

”Hvis jeg skal have et bedre liv, så skal jeg kunne sproget” 


Flygtningene i undersøgelsen er alle bevidste om, at sproget er en afgørende indgang til det danske samfund. En udtrykker det med: ”Hvis jeg skal have et bedre liv, så skal jeg kunne sproget. Det er nøglen til at komme ind i et samfund.” 

I forhold til at hjælpe med at komme i gang med det danske sprog, har de frivillige også spillet en vigtig rolle. I evalueringen nævner kvoteflygtningene alle sammen, at de frivillige har medvirket til, at de har lært enkelte danske ord og fået en første fornemmelse af sproget forud for sprogskolestart. De ser de frivillige som en god mulighed for at få en første fornemmelse af det danske sprog, og de bruger en del tid af samværet med de frivillige på at kommunikere og blive bekendt med sproget. 

Mit største ønske er at lære sproget

/  Congolesisk flygtning 

Får en fornemmelse af, hvad Danmark også indeholder 

Igennem relationen til de frivillige skabes den helt særlige forståelse for livet i Danmark, som læres igennem erfaring og oplevelser. Udflugter, sociale aktiviteter og besøg hjemme hos de frivillige kan give et uvurderligt indblik i normer, samfund og kultur. 

En af de frivillige i evalueringen fortæller således, at de åbnede deres hjem for en familie, som på den måde fik en mulighed for at få et indblik i livet i en dansk familie og være sammen et andet sted end der, hvor de var indkvarteret: ” Vi bor i en lille landsby. Jeg tror, det ville være dejligt for dem at opleve noget andet. De [flygtningefamilien] vil kunne forstå, hvordan tingene fungerer. De ville kunne få et indblik i et dansk ægtepar. De har et ønske at komme til at være så dansk som muligt, men jeg vil også gerne vise dem, at der er andre måder at leve på.” 

En kommune forklarer om betydningen af samværet med frivillige: ”De frivillige gør en kæmpe indsats i forhold til at skabe oplevelser sammen med familien. De små bløde værdier. Hvad er en legeplads, kælketur. Det har en stor betydning for, at familien får en fornemmelse af, hvad Danmark også indeholder.” 

En forbedret trivsel

Evalueringen peger på, at der er sket en tydelig udviklingsproces i løbet af flygtninges første tid i landet. Flygtningene giver udtryk for, at de har fået et bedre trivsel i løbet af det første år, de har fået bedre struktur på hverdagen og er bedre i stand til at varetage dagligdags aktiviteter, og de har fået motivation og lyst til selv at klare sig i et nyt land. 

En kvinde fortæller: ”Mit største ønske er at lære sproget. Efter det at tage en uddannelse. At være en del af samfundet og bidrage til samfundet.” 

Læs hele evalueringen af den frivillige indsats til de congolesiske kvoteflygtninge

Om evalueringen

Evalueringen er gennemført hen over sommer og efterår 2022 til primo 2023 og består af en kvalitativ analyse og en mailbaseret survey. 

Den kvalitative analyse er foretaget på baggrund af interview med frivillige, congolesiske kvoteflygtninge og to kommuner, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. 

Den mailbaserede survey blev udsendt til de 38 kommuner, der pr. oktober 2022 var angivet til at have modtaget congolesiske kvoteflygtninge. 17 besvarede, at de ikke havde modtaget kvoteflygtninge. Af de resterende besvarede 12 kommuner undersøgelsen. 9 kommuner svarede ikke på surveyen, og vi har ikke viden om, hvad det skyldes. 

Anbefalinger  

Det anbefales på baggrund af fundene i evalueringen at der fremover arbejdes med: 

  • Indsamling og spredning af viden og erfaringer via aktører og netværk på området 
  • Mere formaliseret samarbejde mellem kommuner og de lokale frivillige foreninger 
  • Afklaring af roller, ansvar og opgaver mellem kommune og frivillige 
Kvoteflygtninge fra DR Congo

1 Fil(er)

Læs mere om den frivillige indsats i DRC Integration
<
24 apr 2023
Den første onsdag i maj kl. 12 tester Beredskabsstyrelsen og…
>
18 apr 2023
Flere kommuner får mulighed for mødregrupper for nybagte mød…