Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

Tværsektorielt samarbejde omkring flygtninge med traumer

Notat om det tværsektorielle samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsfaglige aktører i arbejdet omkring flygtninge med traumer.

Notat feb 2023
371 KB

Refleksioner, erfaringer og anbefalinger på baggrund af regionale møder for beskæftigelses- og sundhedsfaglige aktører

Borgere med flygtningebaggrund berørt at traumer vil ofte have komplekse udfordringer af både beskæftigelsesmæssig, helbredsmæssig og social karakter.

Derfor er det vigtigt, at behandlingen på rehabiliteringscentret, den beskæftigelsesrettede indsats på jobcentret, socialfaglige støtteydelser i kommunen og eventuelt andre tiltag omkring borgeren i videst mulig udstrækning formår at spille sammen. Komplekse udfordringer kalder på fælles løsninger. Samtidig er det erfaringen, at dette samspil ofte ikke fungerer optimalt.

I løbet af efteråret og vinteren 2022/23 afholdt Center for Udsatte Flygtninge en række fyraftensmøder i Region Syd, Region Nord og Region Hovedstaden for at sætte det tværprofessionelle samarbejde omkring flygtninge med traumer på dagsordenen.

På møderne deltog kommunale og sundhedsfaglige aktører, der tog del i diskussionen om muligheder og udfordringer i samarbejdet omkring denne gruppe af borgere, og om hvordan samarbejdet kan styrkes i fremtiden.

Dette notat præsenterer en opsamling på nogle af de refleksioner og erfaringer, som blev udvekslet på møderne, samt en række anbefalinger til, hvilke initiativer der kan igangsættes for at styrke samarbejdet omkring flygtninge og minoritetsetniske borgere med traumer.