Materialer

Høringssvar

Se DRC Dansk Flygtningehjælps høringssvar til ny lovgivning. Der er de seneste år sket hyppige lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet, som kan have store konsekvenser for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund såvel som for professionelle og frivillige, der er i berøring med disse grupper. I vores høringssvar analyserer og kommenterer vi på nye lovforslag.

Skærpelse af udvisningsreglerne okt 2022
151 KB
Lov om midlertidigt ophold til ukrainere - ændring maj 2022
145 KB
Ændring af særlov apr 2022
161 KB
Leje af fængselspladser i udlandet (Kosovo) mar 2022
222 KB
Fra 3 til 2 års ventetid på familiesammenføring for personer med ophold efter § 7, stk. 3. mar 2022
184 KB
Lov om midlertidigt ophold til ukrainere mar 2022
602 KB
Indførelse af fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte dec 2021
193 KB
Bekendtgørelser afghanere nov 2021
153 KB
Integrationslov og danskuddannelse okt 2021
157 KB
Lov om midlertidigt ophold til visse afghanere sep 2021
182 KB
Ændring af regler om vejledningspligt om repatriering mar 2021
655 KB
Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet vedr. repatriering mar 2021
747 KB
Mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande mar 2021
723 KB
Ændring af IGU feb 2021
180 KB
Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold dec 2020
218 KB
Ændring af regler om repatriering i tilfælde af kriminalitet nov 2020
240 KB
Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udsendes, at lade sig undersøge for fx corona nov 2020
145 KB
Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge sep 2020
152 KB
Indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsestatus jun 2020
150 KB
Iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden lovligt ophold i Danmark apr 2020
178 KB
Nye regler om ophold pga. arbejdsmarkedstilknytning mar 2020
149 KB
Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet mar 2020
180 KB
Afskaffelse af deltagerbetaling mv. til danskuddannelse mar 2020
1,1 MB
Udvidet adgangen til forlængelse of udrejsefristen feb 2020
2,0 MB
Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. dec 2019
707 KB
Inddragelse af flygtninges opholdstilladelse og midlertidigt ophold til alle flygtninge jan 2019
494 KB
Justering vedr. forlængelse af frihedsberøvelse okt 2018
394 KB
Revision af regler om transportøransvar ved midlertidig grænsekontrol sep 2018
635 KB
Ceremoni - Indfødsret okt 2018
200 KB
Opholdskrav for retten til dagpenge okt 2018
174 KB
Obligatoriske sprogprøver og styrket forældreansvar aug 2018
66 KB
Certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet aug 2018
230 KB
Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn jul 2018
73 KB
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge jun 2018
48 KB
Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol maj 2018
34 KB
Mulighed for øget brug af frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen mar 2018
381 KB
Lov om aktiv socialpolitik, Udlændingeloven m.fl. apr 2018
157 KB
Lov om danskuddannelse (deltagerbetaling) apr 2018
162 KB
Mulighed for at udarbejde én plan til borgere mar 2018
28 KB
Revideret bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge mar 2018
28 KB
Bekendtgørelse om prøver ved danskuddannelse feb 2018
146 KB
Ophævelse af en revisionsbestemmelse i lov nr. 153 fra 2015 feb 2018
611 KB
Indførelse af systematisk vejledningspligt om repatriering i kommunerne feb 2018
502 KB
Sundhedsloven (egen betaling for tolkebistand) feb 2018
113 KB
Lov om social pension mm. jan 2018
164 KB
Lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven mm. nov 2017
319 KB
Automatisk forlængelse af §7,3-opholdstilladelser okt 2017
289 KB
Ny kvoteordning, hvor antallet af kvoteflygtninge fastsættes årligt af ministeren okt 2017
192 KB
Ophævelse af særligt let adgang til domstolsprøvelse i sager om sammenføring med børn okt 2017
93 KB
Bandepakken sep 2017
203 KB
Skærpelse af betingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse sep 2017
56 KB
Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder aug 2017
255 KB
Evaluering og evt. revision af reglerne om midlertidig beskyttelse aug 2017
132 KB
Revision af lov nr. 1273 (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) jun 2017
61 KB
3 EU-direktiver om Schengeninformations-systemet jun 2017
454 KB
Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse jun 2017
56 KB
Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – supplerende bemærkninger maj 2017
440 KB
Udlændingeloven. Øget brug af biometri mv. mar 2017
580 KB
Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige mar 2017
979 KB
Lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. feb 2017
208 KB
Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen feb 2017
704 KB
Folketingets Ombudsmand får kompetence til at føre tilsyn med tvangsudsendelser feb 2017
798 KB
Øget støtte til repatriering og skærpet tilbagebetalingskrav ved fortrydelse feb 2017
138 KB
Vejledning til Serviceloven: Særlig støtte til børn, unge og deres forældre, herunder asylansøgere nov 2016
260 KB
Overførsel af opgaver til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet nov 2016
301 KB
Skærpelse af udvisningsreglerne okt 2016
102 KB
Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste okt 2016
217 KB
Bemærkninger til Grund- og Nærhedsnotat om omarbejdning af Dublinforordningen sep 2016
1,4 MB
Indstillede medlemmer fjernes fra Flygtningenævnet sep 2016
216 KB
Ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn mm. jun 2016
144 KB
Udkast til lovforslag om IGU apr 2016
147 KB
Ændring af integrationsloven; bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge apr 2016
501 KB
Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge apr 2016
179 KB
Ventetid på familiesammenføring for flygtninge med § 7, 3 forlænget fra 1 til 3 år dec 2015
355 KB
Transportøransvar ved indre Schengen-grænser dec 2015
471 KB
Ændring af betingelserne for retshjælp ved klager til internationale klageorganer nov 2015
45 KB
Ændring af kriterier for kvoteflygtninge, genindførelse af et kriterium om integrationspotentiale nov 2015
118 KB
Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 nov 2015
148 KB
Ophævelse af erklæringsadgang for unge født og opvokset i Danmark okt 2015
132 KB
Ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område aug 2015
139 KB
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats aug 2015
220 KB
Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud mv. aug 2015
182 KB
Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension aug 2015
194 KB
Forslag om indførelse af en to-instans procedure i sager om humanitær opholdstilladelse apr 2015
108 KB
Vejledning til Serviceloven: Særlig støtte til børn, unge og deres forældre, herunder asylansøgere apr 2015
232 KB
Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte apr 2015
158 KB
Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN’s konvention om barnets rettigheder jan 2015
55 KB
Siden handler om lovgivning høringssvar